top of page

Portes de Garatge comunitàries: Compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

És crucial que tots els Centres de Treball, incloses les Comunitats de Propietaris que empren treballadors com a porters, conserges i personal de neteja, compleixin amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995).


Aquesta legislació estableix l'obligatorietat de complir amb totes les normatives relacionades amb la seguretat a la feina, cosa que també afecta tots els equips presents al centre de treball. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals té com a objectiu eliminar els riscos inherents a la feina que desenvolupen els empleats a la Comunitat.


Dins del centre de treball, es troben les portes automàtiques de garatge o de vianants, i és responsabilitat de les empreses encarregades del manteniment d'aquestes portes informar a la Comunitat o al centre de treball sobre els riscos associats al seu funcionament. . D'altra banda, la Comunitat de Propietaris té la responsabilitat de vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar aquests riscos.


És essencial que la Comunitat estigui informada i conscient dels possibles perills relacionats amb les portes automàtiques de garatge o de vianants. Alguns dels riscos que podrien estar involucrats inclouen atrapaments, cops o danys causats pel mal funcionament de les portes.


Per evitar incidents i garantir la seguretat dels treballadors i residents, cal prendre mesures preventives adequades. Això inclou assegurar-se que les portes automàtiques estiguin en bon estat de funcionament, que els sistemes de seguretat estiguin operatius i que es facin inspeccions i manteniment periòdics per part de professionals qualificats.


A més, és important comptar amb protocols de seguretat clars i capacitar adequadament el personal perquè sàpiguen com actuar en cas d'emergències relacionades amb les portes de garatge o per als vianants.


L'incompliment per part de les Comunitats de Propietaris de les mesures de prevenció de riscos pot derivar en diferents tipus de responsabilitats, que es divideixen en: responsabilitat civil, responsabilitat penal i responsabilitat administrativa.


  1. La responsabilitat administrativa pot resultar en sancions lleus, greus o molt greus, depenent de la gravetat de la falta i la no adopció de les mesures preventives necessàries en les condicions de treball . En casos on es derivi un risc greu o imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, les sancions poden ser especialment severes.

  2. La responsabilitat civil, per la seva banda, està basada en la negligència o culpa de l'individu a qui se li imputa la responsabilitat. Es considera culpa o negligència quan una persona no actua amb la diligència necessària per complir les seves obligacions. Si es determina que l‟incompliment de les mesures preventives ha causat danys o perjudicis a tercers, es pot donar lloc a una demanda civil per responsabilitat.

  3. Finalment, la responsabilitat penal es fonamenta en la imprudència culposa. Aquesta pot ser lleu, constitutiva de falta i castigada amb una multa, o greu i temerària, cosa que la converteix en delicte i pot portar a una sanció més severa. La imprudència culposa es basa en l'absolut desistiment del compliment de la normativa de seguretat aplicable, cosa que posa en greu risc la seguretat dels treballadors i terceres persones.

0 views0 comments
bottom of page