top of page

Què és un contracte de manteniment duna porta de garatge?

Un contracte de manteniment per a una porta de garatge és un acord formal entre un propietari o usuari duna porta de garatge i una empresa de manteniment. Aquest contracte estableix els termes i condicions sota els quals l'empresa de manteniment es compromet a realitzar serveis de manteniment regular a la porta de garatge per garantir-ne el funcionament òptim i prevenir possibles problemes o avaries.
A continuació, us menciono alguns elements que se solen incloure en un contracte de manteniment de porta de garatge:

  1. Descripció dels serveis: Detalla els serveis de manteniment específics que es realitzaran, com la lubricació de components, la verificació i ajustament de la tensió dels ressorts, la inspecció dels sensors de seguretat, la neteja de les pistes, etc. .

  2. Freqüència dels serveis: Indica la periodicitat amb què es duran a terme els serveis de manteniment, ja sigui mensual, trimestral, semestral, anual, etc.

  3. Responsabilitats del contractista: Estableix les obligacions i responsabilitats de l'empresa de manteniment, com dur a terme els serveis de manera professional, utilitzar peces i materials de qualitat, i respondre de manera oportuna davant de qualsevol avaria o problema relacionat amb la porta de garatge.

  4. Responsabilitats del client: Especifica les accions que el propietari o usuari de la porta de garatge ha de dur a terme, com ara informar qualsevol problema o canvi en el funcionament de la porta, proporcionar accés a l'equip de manteniment, etc.

  5. Costos i pagaments: Detalla el cost total del contracte de manteniment, incloent-hi qualsevol tarifa per visita o serveis addicionals. A més, estableix els termes de pagament, com ara la forma de pagament, dates de venciment i possibles penalitzacions per pagaments tardans.

  6. Durada del contracte: Estableix la durada del contracte de manteniment, ja sigui per un període específic (per exemple, un any) o de forma contínua fins que alguna de les parts decideixi donar-lo per acabat.

Consulta aquí el nostre servei de contracte de manteniment.

3 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page