top of page

Servei Tècnic amb responsabilitat ambiental.

Com pot un servei tècnic reduir-ne l'impacte ambiental i contribuir a l'ecologia i la sustentabilitat? Una de les maneres més senzilles i efectives és eliminar l'ús de paper en els seus processos i operacions. En aquest article, us expliquem els beneficis d'aquesta pràctica i com implementar-la al vostre negoci.El paper és un dels recursos més utilitzats i desaprofitats al món. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), cada any es produeixen més de 400 milions de tones de paper i se'n consumeixen uns 70 quilos per persona. A més, la indústria paperera és responsable del 10% de la desforestació mundial i del 4% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.


Aquestes dades són alarmants i ens mostren la necessitat de reduir el consum de paper i buscar alternatives més ecològiques i sustentables. En el cas dels serveis tècnics, l'ús de paper es dóna principalment en els aspectes següents:


- Documentació: factures, albarans, pressupostos, contractes, garanties, etc.

- Comunicació: cartes, fulletons, targetes, etc.

- Gestió: agendes, calendaris, planetes, etc.


Tots aquests elements poden ser substituïts per solucions digitals que no només estalvien paper, sinó que també ofereixen altres avantatges com:


- Major eficiència: en digitalitzar els documents i la informació, se'n facilita l'accés, l'emmagatzematge, la recerca i l'enviament. A més, s'eviten errors, pèrdues o duplicitats que poden afectar la qualitat del servei.

- Més seguretat: en utilitzar plataformes en línia o aplicacions mòbils, es protegeixen les dades sensibles dels clients i es compleixen amb les normatives vigents sobre protecció de dades personals.

- Major satisfacció: en eliminar l'ús de paper, es millora la imatge del servei tècnic davant dels clients, que valoren positivament el compromís amb el medi ambient i la innovació. Així mateix, s'agilitza la comunicació i se'n facilita el pagament electrònic.


Per implementar un servei tècnic sense ús de paper, cal una inversió inicial en tecnologia i capacitació. Tot i això, aquesta inversió es recupera ràpidament gràcies a l'estalvi en costos d'impressió, transport i emmagatzematge de paper. A més, es genera un impacte positiu al planeta ia la societat.


En conclusió, un servei tècnic sense ús de paper és una opció ecològica i sustentable que beneficia tant el negoci com els clients.

1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page