top of page

Modernització CE

Marcat CE

 

El Marcat CE és el símbol de conformitat de determinats productes amb les exigències de la legislació tècnica europea que els regula:

 

  • Facilita la lliure circulació de productes.

  • Significa la conformitat dels productes amb les normes europees.

  • Substitueix a les normes obligatòries dels països.

  • Estableix un nivell comú de procediments i assajos.

  • És l'única acreditació vàlida a la Unió Europea.

  • No és una «marca de qualitat» sinó un passaport tècnic.

  • Pot coexistir amb les marques voluntàries de qualitat.

Banderes

Norma UNE 85635:2012
Requisits Específics d'instal·lació, ús, manteniment i modificació. 
Descarregar

Introducció

Iniciem aquest recorregut proporcionant-los una breu panoràmica de la implementació progressiva de diverses normatives al llarg del temps. Us convidem a explorar com aquestes regulacions han evolucionat, adaptant-se a les canviants necessitats i estàndards per garantir un entorn segur i complir les millors pràctiques.

ANY 1992 Les portes motoritzades són considerades «màquines» i, per tant, des de l'any 1992 (any en què se'n transposó a la normativa espanyola la Directiva 89/392/CEE) estan sotmeses a les disposicions europees relatives a les màquines.

ANY 1995 Aquesta normativa exigeix que les portes motoritzades portin el marcatge CE des de l'1 de gener de 1995. A partir d'aquesta data, ha estat prohibit comercialitzar a Espanya una porta motoritzada que no complís el que estableix el Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, o posteriorment al Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, que el va substituir. Aquestes disposicions també exigeixen que cada porta motoritzada que es comercialitzi a Espanya porti el marcatge CE i la resta d'inscripcions recollides i vagi acompanyada d'una «Declaració CE/UE de Conformitat.

ANY 2005 Les portes manuals com les motoritzades estan considerades com a «productes de la construcció» i, com a tals, estan obligades a complir les disposicions europees aplicables a aquest tipus de productes des de l'1 de maig de 2005, data en què va entrar en vigor la primera norma harmonitzada europea4 que establia les condicions concretes que havien de complir.

ANY 2009 El Codi tècnic de l'edificació (BOE 23/04/2009) inclou les portes, portes i barreres situats en zones accessibles a les persones i utilitzades per al pas de mercaderies i vehicles tentraran marcat CE de conformitat amb la norma UNE-EN 13241-1:2004 19 i la seva instal·lació, ús i manteniment.

ANY 2013L'1 de juliol de 2013, el document conegut com a Declaració CE de conformitat experimenta un canvi de denominació, adoptant el nou nom de Declaració de Prestacions.

ANY 2017 La versió més recent de la norma en espanyol és la UNE-EN 13241:2004+A2:2017, que aborda les portes industrials, comercials i de garatge, així com les portes. Aquesta norma estableix les característiques de prestació per a aquests productes, proporcionant un marc de referència per al disseny i la fabricació.

ANY 2019 Des de l'1 de novembre del 2019 serà obligatori complir la normaUNE-EN 13241:2004+A2:2017 per a totes les portes de garatge.

Modificació portes ja instal·lades

Un cop instal·lades, les portes poden ser sotmeses a dos tipus d'operacions:

  1. Una reparació o modificació menor.

  2. Una modificació substancial.

1. Reparació o modificació menor.

S'entén per reparació o modificació menor a qualsevol actuació destinada a tornar a les seves condicions inicials a un element de la porta que ha patit algun tipus de desgast, trencament o defecte, sense que se n'hagin modificat les prestacions, el propòsit o el tipus originals, sempre que no es produeixin nous perills o agreujament dels riscos. Aquestes operacions de reparació sovint consisteixen a substituir un article defectuós o desgastat per una peça de recanvi que sigui idèntica, o com a mínim similar, a la peça original.  Les portes que resulten d'aquest tipus de reparacions o modificacions menors no s'han de considerar productes nous de conformitat amb la legislació d'harmonització de la Unió Europea i, per tant, no s'han de tornar a sotmetre a una avaluació de la conformitat, marcat CE o emissió de declaració CE de conformitat o de prestacions, tant si la porta original va ser introduïda al mercat abans de l'entrada en vigor de la legislació d'harmonització com si ho va ser després.

2. Modificació substancial.

D'altra banda, s'entén per modificació substancial aquella que altera les prestacions, el propòsit o el tipus original d'una porta, encara que incrementi la seguretat de la mateixa.  Una porta que ha estat objecte duna modificació substancial ha de ser considerada una porta nova.  És a dir, s'haurà de reavaluar la conformitat de la porta modificada amb els requisits essencials aplicables de les dites directives i la persona que efectuï la modificació, posteriorment a la reavaluació, haurà de complir els mateixos requisits que un fabricant original, per exemple, la preparació de la documentació tècnica, la redacció d'una declaració CE/UE de conformitat i la col·locació del marcatge CE.

S'inclou a continuació un llistat de les intervencions més habituals que es poden considerar modificacions substancials:

- Transformació duna porta manual en motoritzada.

– Modificació de la massa de la porta.

– Modificació del tipus de porta.

- Canvi del motor per un altre de diferent.

- Instal·lació de nous dispositius de seguretat no existents anteriorment.

- Canvi del quadre per un altre de tipus diferent.

– Eliminació de dispositius i/o components de seguretat.

Portes Sense marcat CE 

Poden existir, a la pràctica, portes ja instal·lades que no portin col·locat el marcatge CE ni les inscripcions previstes a la normativa aplicable segons el que s'ha indicat anteriorment tot i resultar aquestes obligatòries. En aquest cas, es poden donar novament dos supòsits:

Porta amb menys de 10 anys deantiguitat: El titular de la mateixa o el seu representant hauria de sol·licitar al fabricant original una còpia de la declaració CE de conformitat/declaració de prestacions. I la placa o plaques de característiques amb el marcatge CE i la resta d'inscripcions previstes a les disposicions aplicables per col·locar aquestes últimes sobre la porta i posar-la de conformitat.

Porta amb més de 10 anys d'antiguitat: Si la porta té més de deu anys, el fabricant original no tindrà l'obligació de disposar d'una còpia de la declaració de prestacions o la declaració CE d' conformitat, per la qual cosa la porta s'haurà de sotmetre a un nou procediment d'avaluació de la conformitat sobre la base de la Directiva de Màquines. Aquell que dugui a terme dites procediments serà considerat com a fabricant de la porta, quedant obligat a col·locar el marcatge CE.  Tot això sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar-se contra el fabricant original de la porta en cas de demostrar-se que ha comercialitzat un producte que no complia la normativa vigent.

Portes amb fabricant desconegut 

Aquells casos en què el fabricant de la porta original hagi deixat d'existir, se'n desconegui la identitat, la data de fabricació de la porta o la data en què la porta va ser motoritzada, es consideraran equivalents als de les portes instal·lades amb més de deu anys d'antiguitat.

bottom of page