top of page

5 Errors Comuns a la Seguretat de Portes Comercials i Industrials.

En la recent campanya d'inspecció duta a terme per les autoritats competents en seguretat industrial, s'ha revelat una preocupant realitat: el 96 de cada 100 portes comercials, industrials i de garatge presentava incompliments en aspectes relatius al seu marcatge CE o requisits de seguretat obligatoris. Aquesta situació ha desencadenat la implementació d‟una nova campanya d‟inspecció a nivell nacional, la qual es caracteritza per un augment significatiu en el nombre de portes inspeccionades i un enduriment notable de les sancions. En casos d'infraccions greus, aquestes sancions poden pujar fins a 6 milions d'euros, i poden incloure la retirada de la porta inspeccionada, així com de totes les portes similars instal·lades.


A continuació, detallem aquests errors per conscienciar tots els actors involucrats en aquesta indústria:


  • ERROR 1: Placa CE i declaracions de prestacions i conformitat inexistents o obsoletes. Un dels errors més recurrents és l'absència de la placa CE en un lloc visible de la porta, així com el lliurament de declaracions de prestacions i de conformitat obsoletes. Des del 2013, el Reglament de productes de la construcció defineix el format i els camps requerits per a aquestes documentacions. No és vàlid argumentar la manca d'accés a declaracions actualitzades o el lliurament de documentació al client sense conservar-ne una còpia.


  • ERROR 2: Realitzar el marcatge CE com a "fabricació per unitat" en portes de garatge i comercials. El marcatge CE com a "fabricació per unitat" no és adequat per a portes instal·lades en garatges o comerços estàndard. Les empreses han de disposar d'un certificat per a cada tipus de porta, recolzant que s'han realitzat els assaigs inicials de tipus per al marcatge CE. Aquest requisit és vàlid per a empreses amb més de 9 treballadors i una facturació anual superior a 2 milions dʻeuros. Arguments com la singularitat de les portes no són vàlids.


  • ERROR 3: No realitzar mesuraments de força d'impacte i antiaixafament. Cada unitat de porta, independentment del seu tipus, ha de complir els mesuraments de força d'impacte, temps antiesclafament i força residual en punts específics segons la normativa. La instal·lació de fotocèl·lules no elimina la necessitat de mesurar aquestes forces. Argumentar la presència de certificats CE o la instal·lació de bandes sensibles no eximeix aquesta responsabilitat.


  • ERROR 4: Lliurar la documentació i marcatge CE individual dels components que componen la porta i pensar que n'hi ha prou. Les empreses que comercialitzen portes completes han de realitzar un marcatge CE i lliurar documentació de la porta en conjunt, encara que no han fabricat els components. A més de la placa CE i les declaracions, és obligatori proporcionar un manual d'instruccions d'instal·lació, ús i manteniment, així com un llibre de manteniment de la porta instal·lada. Argumentar que només s'acobla o automatitza la porta no justifica l'omissió d'aquesta responsabilitat.


  • ERROR 5: Incorporar elements de seguretat insuficients a causa dels riscs de lentorn. A més dels dispositius de seguretat de la porta, cal fer una anàlisi de riscos a l'entorn d'instal·lació, especialment en portes corredisses i batents. La distància i la composició dels tancaments propers a la porta poden suposar riscos d'esclafament, cosa que requereix la incorporació d'elements de seguretat addicionals. Argumentar que la porta ja té el marcatge CE o que la responsabilitat recau únicament a l'instal·lador no és vàlid.


És crucial que tots els actors a la indústria de portes comercials i industrials s'adhereixin a les normatives de seguretat i marcatge CE per garantir la protecció i el benestar dels usuaris. Evitar aquests errors és essencial per complir els requisits legals i evitar sancions greus.


1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page