top of page

La importància de les fotocèl·lules de seguretat a les portes de garatge automatitzades

Introducció

Al món de l'automatització residencial, les portes de garatge automàtiques han guanyat popularitat a causa de la seva comoditat i seguretat. No obstant això, hi ha un component crucial que no es pot passar per alt: les fotocèl·lules de seguretat. En aquest article, explorarem per què és essencial tenir fotocèl·lules de seguretat a les portes de garatge automatitzades i com complir les normatives corresponents.


És correcte tenir una porta de garatge automatitzada sense fotocèl·lules de seguretat?

La resposta curta és NO. Segons les normatives i estàndards de seguretat, totes les portes de garatge automatitzades han d'estar equipades amb fotocèl·lules de seguretat. Les fotocèl·lules de seguretat són dispositius dissenyats per detectar la presència d'objectes o persones en el camí de tancament de la porta i aturar-ne el moviment si es detecta alguna cosa en la seva trajectòria. Això és fonamental per prevenir accidents i lesions greus.


Normatives i requisits

La normativa que regeix la instal·lació de portes de garatge automatitzades és clara quant a la necessitat de fotocèl·lules de seguretat. D'acord amb les regulacions, les úniques circumstàncies en què es permet prescindir de les fotocèl·lules són aquelles en què es compleixin les condicions establertes a l'observació del punt 4 de la normativa de COMPONENTS I DISPOSITIUS MÍNIMS DE SEGURETAT EN PORTES AUTOMÀTIQUES JA INSTALADES.


En aquesta observació, s'esmenta que la limitació de força mitjançant una banda de seguretat a la vora de tancament lateral (darrere) del bastidor pot reemplaçar les fotocèl·lules. Les fotocèl·lules de seguretat s'han de col·locar a una distància específica del terra, d'acord amb la norma UNE-EN 12445:2000, que és de 300mm. Això garanteix que qualsevol obstacle al camí de tancament de la porta sigui detectat i evita accidents.


Per què les fotocèl·lules són essencials

Les fotocèl·lules de seguretat ofereixen una capa addicional de protecció que no pot ser ignorada. Aquí hi ha algunes raons per les quals són essencials:


1. Prevenció d'accidents: Les fotocèl·lules són altament efectives per detectar objectes o persones que es puguin trobar al camí de tancament de la porta. Això evita atrapaments, lesions o danys a vehicles.


2. Compliment normatiu: Complir les regulacions i normatives de seguretat és fonamental per evitar sancions i assegurar la seguretat de tots els que utilitzin la porta de garatge.


3. Tranquil·litat: Saber que la porta de garatge està equipada amb fotocèl·lules de seguretat proporciona tranquil·litat als propietaris, ja que redueixen el risc d'accidents no desitjats.


4. Respecte per la seguretat: La seguretat de la família i visitants ha de ser una prioritat. Les fotocèl·lules són un component essencial per garantir un entorn segur a la seva propietat.


Conclusió

En resum, no és correcte tenir una porta de garatge automatitzada sense fotocèl·lules de seguretat. Complir les normatives i els requisits de seguretat és essencial per garantir un funcionament segur i prevenir accidents. Les fotocèl·lules de seguretat exerceixen un paper crucial en la protecció de les persones i els vehicles que utilitzen la porta de garatge, i la seva instal·lació adequada és una inversió en seguretat que no s'ha de passar per alt. Si teniu una porta de garatge automatitzada que no té fotocèl·lules de seguretat, és important prendre mesures per corregir aquesta situació com més aviat millor i garantir la seguretat de la vostra llar i dels qui la visiten.0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page