top of page

Lavaluació inicial dels riscos de la porta de garatge.

A Puertas Graells som experts en la instal·lació i el manteniment de portes automàtiques de tota mena. Sabem que la seguretat és un aspecte fonamental per als nostres clients, per això oferim un servei dadaptació a normativa de les portes existents. Per això, comptem amb una aplicació pròpia que avalua els riscos de cada porta i proposa les mesures correctores necessàries per complir amb la legislació vigent. Així, garantim la protecció de les persones i els béns que passen per les nostres portes.
En aquest article us expliquem com funciona la nostra aplicació i quins avantatges té per a tu. Si vols saber-ne més, segueix llegint.


Què és l'adaptació a la normativa de les portes automàtiques?


L'adaptació a normativa de les portes automàtiques consisteix a realitzar una sèrie de modificacions tècniques a les portes existents perquè compleixin els requisits de seguretat establerts per la llei. Aquests requisits varien segons el tipus de porta, el lloc on s'ubica i l'ús que se us dóna.


La normativa que regula les portes automàtiques a Espanya és el Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i la posada en servei de les màquines. Aquest decret transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les màquines.


Segons aquesta normativa, totes les portes automàtiques instal·lades a partir del 29 de desembre de 2009 han de complir els requisits essencials de seguretat i salut que s'especifiquen a l'annex I del decret. A més, han de portar el marcatge CE, que indica que el fabricant o l'importador garanteix que la porta compleix la normativa.


Les portes automàtiques instal·lades abans del 2005 també han de complir els requisits essencials de seguretat i salut, però no és obligatori que portin el marcatge CE. Tot i això, el propietari o el responsable del manteniment de la porta ha d'assegurar-se que la porta no presenta cap risc per a les persones o els béns que la utilitzen.


Per això, ha de fer una avaluació de riscos de la porta i aplicar les mesures correctores necessàries per eliminar o reduir els riscos detectats. Aquesta avaluació s'ha de fer almenys una vegada a l'any o cada cop que es produeixi una modificació o una reparació a la porta.


Com funciona la nostra aplicació per a l'adaptació a la normativa?


A Puertas Graells hem desenvolupat una aplicació pròpia que facilita l'avaluació de riscos i l'adaptació a la normativa de les portes automàtiques. Es tracta d'una eina informàtica que permet fer un diagnòstic complet de la situació de cada porta i generar un informe detallat amb les recomanacions per adequar-lo.


La nostra aplicació es basa en els criteris tècnics establerts per l'Associació Espanyola de Normalització (UNE), que ha elaborat una sèrie de normes específiques per a cada tipus de porta automàtica. Aquestes normes són:


- UNE-EN 13241-1:2004+A2:2017 Portes industrials, comercials i de garatge. Norma de producte. Part 1: Productes sense característiques resistents al foc o al fum.

- UNE-EN 16005:2012+A1:2016 Portes automàtiques de vianants. Norma de producte. Requisits

0 views0 comments
bottom of page