top of page

Un Anàlisi de la Campanya d'Inspeccions del 2017.

L'any 2017, es va dur a terme una exhaustiva campanya d'inspeccions al sector de portes de garatge, donant resultats preocupants que revelen un escenari inquietant quant al compliment de normatives i estàndards de seguretat. Les dades obtingudes fins ara en el projecte de vigilància de mercat assenyalen deficiències generalitzades entre els fabricants, cosa que planteja seriosos dubtes sobre la qualitat i la seguretat dels productes oferts al mercat.Mals resultats.

Els resultats de la campanya són francament descoratjadors. Un sorprenent 91,1 % de les portes inspeccionades van presentar defectes evidents als punts crítics avaluats. Encara és més preocupant que sis de cada deu d'aquestes portes van exhibir defectes greus directament relacionats amb la seguretat de les persones. Aquest panorama planteja interrogants sobre la integritat d‟un sector que, en teoria, hauria de garantir la protecció dels usuaris.


Ignorància o Desafiament a les Normatives: Un 70,2 % sense Declaració de Prestacions.

Una de les observacions més impactants és que el 70,2 % de les portes inspeccionades van ser subministrades sense la deguda Declaració de Prestacions. Aquesta troballa suggereix que molts fabricants poden desconèixer la normativa o, encara pitjor, l'estan incomplint de manera sistemàtica. La manca de documentació és un problema seriós que posa en dubte la transparència i la responsabilitat dels fabricants respecte als seus productes.


Sense Declaració de conformitat.

Un 48% de Declaracions de Conformitat amb Deficiències

Fins i tot en casos on els fabricants intenten complir amb les normatives, s'observa una manca de compromís. Un 48% de les Declaracions de Conformitat no tenen informació obligatòria, i un 27,8% de les Declaracions de Prestacions presenten el mateix defecte. Això suggereix la necessitat urgent de més consciència i comprensió de les regulacions dins de la indústria.


Marcat CE Absent.

Un 32,5 % sense identificació reglamentària

Un fet simptomàtic que sorgeix de la campanya és que aproximadament una de cada tres portes (un 32,5 %) no té fins i tot el marcatge CE. Aquesta manca d'identificació reglamentària no té explicació raonable i planteja serioses preguntes sobre la procedència i la qualitat d'aquestes portes al mercat.


La Necessitat de Divulgació i Compliment.

En resum, la campanya passada d'inspeccions de portes de garatge revela un panorama preocupant a la indústria. La falta generalitzada de compliment de normatives, l'absència de documentació adequada i l'omissió d'informació essencial suggereixen que cal una tasca de divulgació i conscienciació més gran en el sector. Garantir la seguretat dels usuaris ha de ser una prioritat, i és imperatiu que els fabricants es comprometin a complir amb les regulacions establertes per elevar els estàndards de qualitat a la indústria de portes de garatge.
0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page