top of page

Normativa CE: Control Administratiu, Infraccions i Sancions per Garantir el Compliment.

Pel que fa al control administratiu i vigilància de mercat del marcatge CE en productes industrials, la competència executiva recau en les autoritats d'Indústria de les diferents comunitats autònomes, en col·laboració o coordinació amb el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Això s'estableix a l'article 14 de la Llei 21/1992 d'indústria.


Quant al règim d'infraccions i sancions, aquest està establert al Títol V d'aquesta Llei. En aquest mateix article, específicament a l'article 33, s'estableixen les responsabilitats dels diferents agents involucrats en relació amb el marcatge CE i els productes industrials.


És responsabilitat de les autoritats competents dur a terme el control i vigilància del compliment de les normatives i requisits del marcatge CE en els productes industrials. Això garanteix que els productes compleixen els estàndards de seguretat i qualitat establerts.


Els diferents agents que intervenen a la cadena de subministrament dels productes també tenen responsabilitats definides quant al compliment del marcatge CE i el compliment de les normatives aplicables. Aquestes responsabilitats poden abastar des dels fabricants fins als distribuïdors i els importadors.

És important destacar que l'incompliment de les normatives i els requisits del marcatge CE pot donar lloc a infraccions i sancions, que es regeixen pel Títol V de la Llei 21/1992 d'indústria.0 views0 comments
bottom of page