top of page

Responsabilitat en el Compliment Normatiu de les Portes.

Totes les disposicions reglamentàries que es van citant en aquest informe i

que són de compliment obligat, Directives, Codi Tècnic de l'Edificació i

normes harmonitzades, tenen com a fi fonamental el concepte de la seguretat dels

usuaris, i en aquest sentit cal recordar també la responsabilitat dels

titulars o propietaris de les portes (inclosos els administradors) a l'hora de

rebre, utilitzar, reparar i mantenir les portes, i que es compleixin els

requisits d'aquestes disposicions per part dels diferents agents que fan les

diferents tasques, així com per part d'aquests mateixos titulars o propietaris.


En aquest sentit convé recordar les disposicions que serien aplicables:


- La Llei 21/1992 dIndústria, que en el seu Títol V, Infraccions i sancions, Article

31, punt 2, a), estableix que són infraccions greus, entre d'altres, “la instal·lació

o utilització de productes, aparells o elements subjectes a seguretat industrial sense

complir les normes reglamentàries quan comporten perill o dany greu per

persones”, que és el cas de les disposicions que apareixen en aquest informe.


- L'article 1907 del Codi civil, que indica: “El propietari d'un edifici és

responsable dels danys que resultin de la ruïna de tot o part d'ell, si

sobrevingués per manca de les reparacions necessàries”.


- L'article 10 de la Llei de propietat horitzontal, que estableix: “Serà obligació

de la comunitat la realització de les obres necessàries per a l'adequat

sosteniment i conservació de l'immoble i dels seus serveis, de manera que reuneixi

les condicions estructurals degudes, d'estanquitat, habitabilitat, accessibilitat

i seguretat”.


La norma UNE 85635:2012 també inclou responsabilitats dels propietaris i

usuaris de les portes.0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page